Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Deze website (www.parfumello.com) (hierna de “Website”) wordt beheerd door Studio 73, handelend onder de handelsnaam “www.parfumello.com” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 72229896.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Huidige algemene verkoopvoorwaarden (de “Verkoopvoorwaarden”) worden overeengekomen tussen www.parfumello.com (“de Verkoper”) en elke natuurlijke persoon die optreedt met een doel dat niet valt binnen het kader van zijn commerciële, industriële, artistieke of professionele activiteit en die wenst een aankoop te doen via de website (de “Klant”) (hierna gezamenlijk de “Partijen” genoemd).
 
De plaatsing van een bestelling via de website veronderstelt de voorafgaande raadpleging en volledige aanvaarding door de klant van deze verkoopvoorwaarden. Deze verkoopvoorwaarden zullen beschikbaar zijn op de Website en dienen als basis op grond waarvan De Partijen hun relatie overeen zijn gekomen. www.parfumello.com behoudt zich het recht voor om deze verkoopvoorwaarden te allen tijden en zonder kennisgeving aan te passen middels het publiceren van een nieuwe versie op de website. De verkoopvoorwaarden van www.parfumello.com zijn te allen tijde bindend en mogen onder geen enkele omstandigheid aangepast worden door de klant. De versie van de verkoopvoorwaarden die geldt is deze die op de website beschikbaar was ten tijde van het plaatsen van de bestelling door de Klant.

Artikel 4 – De Klant
Klanten die een bestelling doen op de website dienen tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben. Indien de klant nog geen 18 jaar is, dient hij of zij ouderlijke toestemming te hebben om een bestelling te plaatsen via de website. De klant verklaart dus dat hij de nodige bekwaamheid heeft om een overeenkomst te sluiten. www.parfumello.com behoudt zich het recht voor om de klant te verzoeken om bewijs te bezorgen van zijn leeftijd of ouderlijke toestemming en om de bestelling van de klant niet te voldoen indien de klant nalaat om het gevraagde bewijs te leveren.
 
Wanneer de klant aan www.parfumello.com via de website informatie bezorgt die noodzakelijk is voor de levering en facturatie van de producten die op de website worden weergegeven, dient de klant ervoor te zorgen dat deze informatie actueel en compleet is. Indien er een fout voorkomt in de contactgegevens van de ontvanger, kan www.parfumello.com niet aansprakelijk worden gehouden indien zij bewijst dat het onmogelijk was om de bestelde producten te leveren. www.parfumello.com behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren (met terugbetaling) indien zij vermoedt dat deze niet voldoet aan voormelde voorwaarden, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 
Artikel 5 – Het aanbod
De producten van www.parfumello.com of enig ander product dat te koop wordt aangeboden door www.parfumello.com (hierna de “producten”), zijn deze die op de website worden weergegeven op de datum van het bezoeken van de website door de klant. www.parfumello.com draagt er zorg voor om de producten op de website op een zo accuraat mogelijke wijze te presenteren en te beschrijven.
Afbeeldingen en beschrijvingen van de producten zijn echter enkel ter indicatie en zijn niet contractueel bindend. www.parfumello.com is niet aansprakelijk voor enige fouten of afwijkingen bij de presentatie van de producten. www.parfumello.com zal bestellingen van de klant voldoen zolang de voorraad strekt en zal haar best doen om ervoor te zorgen dat de producten die te koop worden aangeboden op de website beschikbaar zijn.
 
Artikel 6 – Bestellingen
De klant erkent uitdrukkelijk dat de plaatsing van een bestelling een overeenkomst op afstand met betalingsverbintenis inhoudt. Zodra de betaling is verricht (zie Artikel 6), zal de klant een e-mail ontvangen van www.parfumello.com waarin ontvangst van de bestelling wordt bevestigd met een samenvatting van de bestelling. Dit bericht zal verzonden worden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
 
Artikel 7 – Onbeschikbaarheid
Indien één of meerdere product(en) besteld door de klant tijdelijk of permanent niet leverbaar zijn, of indien de initieel opgegeven leveringstermijn met meer dan acht (8) dagen wordt overschreden, zal www.parfumello.com de klant hierover per e-mail informeren. In dat geval zal de klant de mogelijkheid hebben om zijn bestelling aan te passen of te annuleren door binnen vijftien (15) werkdagen na geïnformeerd te zijn over de vertraging door www.parfumello.com een e-mail te zenden naar info@parfumello.com In dat geval zal www.parfumello.com zo snel mogelijk het door de klant reeds betaalde bedrag terugbetalen aan de klant.
 
Artikel 8 – Prijzen
De prijzen van de producten worden op de website weergegeven in euro’s (€) voor leveringen in Europa. Alle bedragen zijn inclusief BTW, uitgesloten de leveringskosten en/of belastingen die niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend. Leveringskosten zijn afhankelijk van de plaats waar de producten heen worden gestuurd. Deze worden per geval berekend en worden uitdrukkelijk weergegeven in de samenvatting van de bestelling, voorafgaand aan de betaling door de klant. In geval van herroeping, zullen de kosten voor het retour zenden van het/de product(en) door de klant worden gedragen. In geval van promoties en kortingen zullen deze op de bestelling van de klant worden toegepast indien de klant voldoet aan de toepassingscriteria en de promotiecode(s) correct ingeeft. www.parfumello.com behoudt zich het recht voor om de prijzen die op de website worden weergegeven te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor een voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling van de klant zijn deze die weergegeven zijn op de website ten tijde van het plaatsen van de bestelling door de klant.
 
Artikel 9 – Betaling
De website laat beveiligde betalingen toe via Ideal, credit card en bankoverschrijving. Er worden geen bankgegevens opgeslagen op de server en www.parfumello.com heeft geen toegang tot bankgegevens van de klant. De betalingen worden verricht via een betaalplatform, Mollie, dat een verhoogd niveau van beveiliging voor transacties via de website garandeert.
 
Indien de klant betalingen wenst te doen met een buitenlandse credit-of debitcard, dient de kaart geautoriseerd te zijn voor internationale transacties. Kosten naar aanleiding van de door de klant gekozen betalingsmethode zijn voor rekening van de klant. De klant garandeert aan www.parfumello.com dat hij/zij gerechtigd is om de bankkaart te gebruiken om de betaling te verrichten.
 
Het totaalbedrag dat voor de bestelling dient te worden betaald wordt weergegeven voor de klant op de webpagina die zijn “winkelmand” samenvat, dat wil zeggen alle producten die in de bestelling zijn opgenomen. Alvorens over te gaan tot betaling, heeft de klant dus de mogelijkheid om online de details van zijn of haar bestelling te controleren en, indien nodig, om mogelijke fouten te corrigeren die hij of zij zou hebben begaan bij het plaatsen van de bestelling.
 
Zodra de bestelling is geplaatst door de klant wordt de bestelling definitief, zonder afbreuk te doen aan het herroepingsrecht. De klant geeft, met het mededelen van zijn bankgegevens (volledige naam, kaartnummer, vervaldatum en CVC code) uitdrukkelijk akkoord zijn of haar rekening te debiteren met het totale bedrag dat verschuldigd is voor de bestelling.
 
De rekening van de klant wordt slechts gedebiteerd wanneer de bestelling naar de klant wordt verzonden, wanneer het artikel leverbaar is. Dit om te vermijden dat de klant wordt aangerekend voor een product dat niet onmiddellijk beschikbaar is. Mocht de betaling toch uitgevoerd zijn zonder dat het product beschikbaar is, dan zal www.parfumello.com het betaalde per omgaande retourneren of, na akkoord van de klant, een vervangend artikel toezenden.
 
Artikel 10 – Eigendom
Artikelen blijven eigendom van www.parfumello.com tot het moment dat volledige betaling van alle facturen heeft plaatsgevonden, met inbegrip van kosten en belastingen.
 
Artikel 11 – Levering
De bestelling wordt geleverd op het leveringsadres dat door de klant wordt opgegeven wanneer hij de bestelling via de website plaatst. Indien de levering niet kan plaatsvinden of indien de klant de levering weigert, wordt de bestelling teruggezonden naar www.parfumello.com. www.parfumello.com zal het bedrag aan de klant terugbetalen binnen vijftien (15) dagen na het terug ontvangen van de bestelling. Indien www.parfumello.com aansprakelijk wordt gesteld, zal de klant het bewijs moeten voorleggen waaruit deze aansprakelijkheid blijkt. Voorts is www.parfumello.com geheel bevrijd van aansprakelijkheid indien zij het bewijs voorlegt dat de wanprestatie van de overeenkomst met de klant toerekenbaar is aan de klant of het gevolg is van een onvoorzienbare en onvermijdelijke handeling van een derde of van overmacht.
 
Artikel 12 – Leveringstermijn
Na ontvangst van betaling van de bestelling zal www.parfumello.com het nodige doen om deze bestelde producten zo snel mogelijk te leveren. Leveringstermijnen kunnen variëren afhankelijk van het land van bestemming dat door de Klant wordt geselecteerd en het tijdstip waarop de bestelling wordt geplaatst. Over het algemeen zullen leveringstermijnen – behalve in uitzonderlijke gevallen – niet langer duren dan (8) dagen vanaf de dag nadat de bestelling werd betaald door de klant. Leveringstermijnen zijn afhankelijk van (1) de verwerkingstijd door www.parfumello.com, (2) leveringstijden van de transporteur en (3) douane inklaring.
 
Artikel 13 – Herroepingsrecht
De klant beschikt over een wettelijke termijn van veertien (14) dagen bedenktijd vanaf de datum waarop de klant (of een derde die door de klant wordt aangeduid en niet de transporteur is) de via de website bestelde producten fysiek in ontvangst neemt om zijn bestelling te herroepen, zonder motiveringsverplichting. Producten die rechtstreeks van distributeurs, winkeliers of via andere websites dan de website aangekocht of besteld werden, mogen onder geen enkele omstandigheid rechtstreeks teruggezonden worden naar www.parfumello.com.
 
Om aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling van het teruggezonden product dient de klant, vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien dagen en alvorens de producten terug te verzenden, www.parfumello.com in kennis stellen van zijn beslissing om zijn bestelling te herroepen via info@debestewasparfum.nl onder vermelding van het bestelnummer. De kosten van een retourzending worden door de klant gedragen. De producten dienen te worden teruggezonden binnen veertien (14) dagen na communicatie door de klant van zijn beslissing om zijn bestelling te retour te zenden. De producten dienen te worden teruggezonden in hun originele staat en verpakking. www.parfumello.com zal de door haar ontvangen betalingen van de klant terugbetalen, indien de klant de bestelling volledig terugzendt. De kosten om de bestelling terug te zenden aan www.parfumello.com zullen echter door de klant worden gedragen. Indien noodzakelijk zullen deze kosten worden afgetrokken van het totaalbedrag dat door www.parfumello.com aan de klant zal worden teruggestort. De teruggezonden producten zullen terugbetaald worden door overschrijving op de bankrekening die gedebiteerd werd om de bestelling te plaatsen binnen een termijn van veertien (14) dagen na de datum waarop www.parfumello.com de zending retour heeft ontvangen, overeenkomstig voormelde bepalingen.

Indien het retourpakket niet wordt ontvangen door www.parfumello.com en bij gebreke aan bewijs van verzending door de klant zullen de producten niet worden terugbetaald en kan www.parfumello.com niet aansprakelijk worden gesteld. Pakketten die worden ontvangen maar niet overeenkomstig voormelde procedures werden teruggezonden zullen niet door www.parfumello.com worden terugbetaald.
Het risico dat verbonden is aan van het terugzenden van producten ligt bij de klant.
 
Artikel 14 – Fouten bij levering
Indien de klant een product ontvangt dat niet overeenkomt met de bestelling, dient de klant www.parfumello.com zo snel mogelijk te informeren via info@parfumello.com binnen veertien (14) dagen vanaf ontvangst van de bestelling. www.parfumello.com zal in dat geval de afwijking nagaan en de klant in kennis stellen van de procedure voor terugzending, die op kosten van www.parfumello.com zal gebeuren. Indien producten op verzoek van de klant gepersonaliseerd werden, heeft de klant geen herroepingsrecht.
 
Artikel 15 – Garantie
Alle producten die via de website www.parfumello.com worden verkocht zijn onderworpen aan wettelijke garanties. Om zich te kunnen beroepen op deze garanties, dient de klant in het bezit te zijn van de factuur die door www.parfumello.com werd uitgegeven. In geval van defect, dient de klant www.parfumello.com zo snel mogelijk, in elk geval binnen veertien (14) dagen na ontdekking van het defect, in kennis te stellen. De wettelijke garantie is niet van toepassing op defecten die het resultaat zijn van ongevallen, nalatigheid, onaangepast gebruik, niet volgen van de gebruiksaanwijzing of in geval van wijzigingen of aanpassingen aan de producten of enig ander incorrect gebruik door de klant.

Artikel 16 – Privacy en cookies
De klant dient persoonsgegevens aan www.parfumello.com te bezorgen, die deze verzamelt wanneer een bestelling wordt geplaatst. Deze zal ze opslaan op duurzame gegevensdragers. Bij gebrek aan deze informatie, zal www.parfumello.com niet in de mogelijkheid zijn om de bestelling van de klant te verwerken. 

Artikel 17 – Bewijs
De klant erkent dat elektronische communicaties en back-ups van de website die van tijd tot tijd door www.parfumello.com worden gedaan, kunnen worden gebruikt als bewijs van een transactie tussen de klant en www.parfumello.com
 
Artikel 18 – Overmacht
 www.debestewasparfum.nl is niet aansprakelijk voor gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de verkoopvoorwaarden in geval van overmacht, zoals, maar niet beperkt tot, problemen met douane autoriteiten, stakingen, faillissement van derden waarop www.parfumello.com beroep doet, niet-levering of laattijdige levering van goederen door externe leveranciers van www.parfumello.com, of handelsrestricties en nieuwe regelgeving.
 
Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegdheid
Deze verkoopvoorwaarden zijn onderhevig aan Nederlands recht, ongeacht het land van levering, zonder afbreuk te doen aan regels van consumentenrecht in het land van verblijf van de klant.
 
Alvorens gerechtelijke procedures op te starten dienen de partijen te proberen om hun geschil minnelijk te regelen. Indien dit niet mogelijk is, zal elk geschil met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van de verkoopvoorwaarden voorgelegd worden aan een rechtbank in Nederland.

Winkelwagen 0
Laatst bekeken 0

10% Korting op je eerste bestelling

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang 10% korting op jouw eerste bestelling. De kortingscode versturen we per mail.